نمایش ۲۱۷ تا ۲۳۴ مورد از کل ۵۴۶ مورد.

فاطمه رضائی پور

کارشناسی ارشد
زبانهای خارجی - آموزش زبان انگلیسی
فاطمه رضائی پور
مربی کارشناسی ارشد
f_rezaipour@iau-tnb.ac.ir زبانهای خارجی - آموزش زبان انگلیسی
-

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/rezaeipour/fa

منصور

منصور رضای مرساق

دکتری
علوم پایه - فیزیک
منصور رضای مرساق
استادیار دکتری
m_rezaye_mersagh@iau-tnb.ac.ir علوم پایه - فیزیک
-

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/rezaye-mersagh/fa

مریم رضیئی

دکتری
شیمی - شیمی تجزیه
مریم رضیئی
استادیار دکتری
m_raziei@iau-tnb.ac.ir شیمی - شیمی تجزیه
-

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/raziee/fa

فرحناز رفعت جو

کارشناسی ارشد
زبانهای خارجی - زبان و ادبیات عرب
فرحناز رفعت جو
مربی کارشناسی ارشد
rafatjoo@iau-tnb.ac.ir زبانهای خارجی - زبان و ادبیات عرب
-

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/rafatjoo/fa

مریم رفعتی

دکتری
علوم و فنون دریایی - محیط زیست
مریم رفعتی
استادیار دکتری
m_rafati@iau-tnb.ac.ir علوم و فنون دریایی - محیط زیست
-

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/rafati/fa

احمد رفیعا

کارشناسی ارشد
علوم زیستی - زیست شناسی
احمد رفیعا
مربی کارشناسی ارشد
a_rafia@iau-tnb.ac.ir علوم زیستی - زیست شناسی
-

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/rafia/fa

فرناز

فرناز رفیعی

دکتری
علوم و فنون دریایی - علوم دریایی
فرناز رفیعی
استادیار دکتری
fz_rafiee@iau-tnb.ac.ir علوم و فنون دریایی - علوم دریایی
-

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/rafiei/fa

احمد رفیعی

دکتری
علوم انسانی - حقوق
احمد رفیعی
استادیار دکتری
ahmad-rafiei@iau-tnb.ac.ir علوم انسانی - حقوق
-

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/ahmad-rafiei/fa

فرناز
فرناز رفیعی
استادیار دکتری
b_rafii@iau-tnb.ac.ir -
-

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/rafiei/fa

رباب رفیعی طباطبائی

دکتری
علوم زیستی - میکروبیولوژی
رباب رفیعی طباطبائی
دانشیار دکتری
robab.rafiei@iau-tnb.ac.ir علوم زیستی - میکروبیولوژی
-

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/rafiei-tabatabaei/fa

فاطمه رفیعی مقدم

کارشناسی ارشد
علوم انسانی - کتابداری واطلاع رسانی
فاطمه رفیعی مقدم
مربی کارشناسی ارشد
Rafiei_Moghadam@iau-tnb.ac.ir علوم انسانی - کتابداری واطلاع رسانی
-

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/rafiei-moghadam/fa

مرضیه رمضانی

دکتری
علوم انسانی - علوم تربیتی
مرضیه رمضانی
استادیار دکتری
ramezani@iau-tnb.ac.ir علوم انسانی - علوم تربیتی
-

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/ramezani/fa

رویا رنجینه خجسته

دکتری
شیمی - شیمی معدنی
رویا رنجینه خجسته
استادیار دکتری
r_ranjinehkhojasteh@iau-tnb.ac.ir شیمی - شیمی معدنی
-

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/ranjineh-khojasteh/fa

علی اصغر رواسی

دکتری
علوم انسانی - تربیت بدنی
علی اصغر رواسی
استاد دکتری
Ravasi@iau-tnb.ac.ir علوم انسانی - تربیت بدنی
-

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/ravasi/fa

پوریتا روحی لاریجانی

کارشناسی ارشد
شیمی - شیمی تجزیه
پوریتا روحی لاریجانی
مربی کارشناسی ارشد
p_larijani@iau-tnb.ac.ir شیمی - شیمی تجزیه
-

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/roohi-larijani/fa