نمایش ۲۱۷ تا ۲۳۴ مورد از کل ۵۵۰ مورد.

مژگان رشتچی

دکتری
مترجمی انگلیسی
مژگان رشتچی
دانشیار دکتری
m_rashtchi@iau-tnb.ac.ir مترجمی انگلیسی
-

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/rashtchi/fa

مریم رشیدی

دکتری
زبان ایتالیایی
مریم رشیدی
مربی دکتری
m_rashidi@iau-tnb.ac.ir زبان ایتالیایی
-

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/rashidi/fa

بابک رضائی

دکتری
مدیریت صنعتی
بابک رضائی
مربی دکتری
b_rezaei@iau-tnb.ac.ir مدیریت صنعتی
-

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/rezaei/fa

فاطمه رضائی پور

کارشناسی ارشد
مترجمی انگلیسی
فاطمه رضائی پور
مربی کارشناسی ارشد
f_rezaipour@iau-tnb.ac.ir مترجمی انگلیسی
-

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/rezaeipour/fa

منصور

منصور رضای مرساق

دکتری
ژئوفیزیک
منصور رضای مرساق
استادیار دکتری
m_rezaye_mersagh@iau-tnb.ac.ir ژئوفیزیک
-

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/rezaye-mersagh/fa

سید محمد حسین رضوی

دکتری
زمین شناسی
سید محمد حسین رضوی
دانشیار دکتری
sm_razavi@iau-tnb.ac.ir زمین شناسی
-

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/razavi/fa

مریم رضیئی

دکتری
شیمی تجزیه
مریم رضیئی
استادیار دکتری
m_raziei@iau-tnb.ac.ir شیمی تجزیه
-

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/raziee/fa

فرحناز رفعت جو

کارشناسی ارشد
زبان و ادبیات عربی
فرحناز رفعت جو
مربی کارشناسی ارشد
rafatjoo@iau-tnb.ac.ir زبان و ادبیات عربی
-

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/rafatjoo/fa

مریم رفعتی

دکتری
مهندسی محیط زیست
مریم رفعتی
استادیار دکتری
m_rafati@iau-tnb.ac.ir مهندسی محیط زیست
-

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/rafati/fa

احمد رفیعا

دکتری
زیست شناسی
احمد رفیعا
مربی دکتری
a_rafia@iau-tnb.ac.ir زیست شناسی
-

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/rafia/fa

فرناز

فرناز رفیعی

دکتری
بیولوژی دریا
فرناز رفیعی
استادیار دکتری
fz_rafiee@iau-tnb.ac.ir بیولوژی دریا
-

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/rafiei/fa

احمد رفیعی
استادیار -
ahmad-rafiei@iau-tnb.ac.ir حقوق
-

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/ahmad-rafiei/fa

فرناز
فرناز رفیعی
استادیار دکتری
b_rafii@iau-tnb.ac.ir -
-

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/rafiei/fa

بهروز

بهروز رفیعی

دکتری
مدیریت بازرگانی
بهروز رفیعی
استادیار دکتری
- مدیریت بازرگانی
-

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/behrouz-rafiei/fa

رباب رفیعی طباطبائی

دکتری
میکروبیولوژی
رباب رفیعی طباطبائی
دانشیار دکتری
robab.rafiei@iau-tnb.ac.ir میکروبیولوژی
-

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/rafiei-tabatabaei/fa

فاطمه رفیعی مقدم
مربی -
Rafiei_Moghadam@iau-tnb.ac.ir کتابداری
-

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/rafiei-moghadam/fa

مرضیه رمضانی

دکتری
علوم تربیتی
مرضیه رمضانی
استادیار دکتری
ramezani@iau-tnb.ac.ir علوم تربیتی
-

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/ramezani/fa

گیتی

گیتی رمضانیان لنگرودی

دکتری
مدیریت بازرگانی
گیتی رمضانیان لنگرودی
مربی دکتری
g_ramezanian@iau-tnb.ac.ir مدیریت بازرگانی
-

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/ramzanian-langroudi/fa