نمایش 73 تا 90 مورد از کل 610 مورد.
امیر

امیر امیری

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
امیر امیری
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/amiri/fa

رکسانا امین زاده

استادیار
زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی
رکسانا امین زاده
استادیار دکترای تخصصی
- زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/aminzadeh/fa

امیر علی امینی

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی عمران
امیر علی امینی
استادیار -
- فنی و مهندسی - مهندسی عمران

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/amiraliamini/fa

مهدی امینیان

استادیار
برق و کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات-شبکه
مهدی امینیان
استادیار دکترای تخصصی
- برق و کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات-شبکه

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/aminiyan/fa

ولی اله

ولی اله انصاری

استادیار
برق و کامپیوتر
ولی اله انصاری
استادیار دکتری
- برق و کامپیوتر

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/ansari/fa

زهرا انصاری

استادیار
علوم انسانی - الهیات و معارف اسلامی-فقه
زهرا انصاری
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - الهیات و معارف اسلامی-فقه

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/zansari/fa

مهرانگیز

مهرانگیز اوحدی

دانشیار
علوم انسانی - زبان وادبیات فارسی
مهرانگیز اوحدی
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - زبان وادبیات فارسی

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/ohadi/fa

ماریادلاس

ماریادلاس ایبانیز

استادیار
زبانهای خارجی - مترجمی زبان اسپانیولی
ماریادلاس ایبانیز
استادیار دکترای تخصصی
- زبانهای خارجی - مترجمی زبان اسپانیولی

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/ibaniz/fa

لیلا ایرانپور تهرانی

مربی
زبانهای خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
لیلا ایرانپور تهرانی
مربی کارشناسی ارشد
- زبانهای خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/iranpour-tehrani/fa

نسرین دخت باطنی پور

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی برق - الکترونیک
نسرین دخت باطنی پور
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی برق - الکترونیک

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/batenipour/fa

محمد حسین باقرپوری ناجی

مربی
مدیریت و علوم اجتماعی - جامعه شناسی - جامعه
محمد حسین باقرپوری ناجی
مربی کارشناسی ارشد
- مدیریت و علوم اجتماعی - جامعه شناسی - جامعه

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/bagherpour-naji/fa

سکینه ببری گنبد

استادیار
علوم انسانی - روابط بین الملل
سکینه ببری گنبد
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - روابط بین الملل

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/sbabrigonbad/fa

مهسا بخشائی

استادیار
علوم و فنون دریایی - منابع طبیعی
مهسا بخشائی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم و فنون دریایی - منابع طبیعی

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/bakhshaei/fa

وحید

وحید برادران

دانشیار
فنی و مهندسی - مهندسی صنایع - مهندسی صنایع
وحید برادران
دانشیار دکترای تخصصی
۷۷۰۰۹۸۰۰-۲۸۰۱ فنی و مهندسی - مهندسی صنایع - مهندسی صنایع

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/baradaran/fa

Google Scholar Scopus ORCID

امیر عباس بزرگ مهر

استادیار
علوم انسانی - حقوق خصوصی
امیر عباس بزرگ مهر
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - حقوق خصوصی

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/abozorgmehr/fa