نمایش 109 تا 126 مورد از کل 610 مورد.
هدی

هدی پاسدار

دانشیار
شیمی - شیمی معدنی
هدی پاسدار
دانشیار دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی معدنی

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/pasdar/fa

نشانه پاکدامن

استادیار
علوم انسانی - کتابداری واطلاع رسانی
نشانه پاکدامن
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - کتابداری واطلاع رسانی

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/pakdaman/fa

بتول پاکزاد

استادیار
علوم انسانی - حقوق جزا و جرم شناسی
بتول پاکزاد
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - حقوق جزا و جرم شناسی

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/pakzad/fa

رضا

رضا پرتوی زاده بنام

استادیار
الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی
رضا پرتوی زاده بنام
استادیار دکترای تخصصی
- الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/partovizadeh-benam/fa

بهرام

بهرام پروین

استادیار
علوم انسانی - زبان وادبیات فارسی
بهرام پروین
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - زبان وادبیات فارسی

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/parvin/fa

زهرا السادات پور سید آقایی

استادیار
علوم انسانی - روانشناسی
زهرا السادات پور سید آقایی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - روانشناسی

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/pourseyedaghaei/fa

محسن

محسن پورکرمانی

استاد
علوم پایه - زمین شناسی
محسن پورکرمانی
استاد دکترای تخصصی
- علوم پایه - زمین شناسی

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/pourkermani/fa

مژگان پویا

مربی
فنی و مهندسی
مژگان پویا
مربی دکتری
- فنی و مهندسی

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/pouya/fa

مریم

مریم پیوندی

دانشیار
علوم زیستی - زیست شناسی علوم گیاهی
مریم پیوندی
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم زیستی - زیست شناسی علوم گیاهی

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/peyvandi/fa

مهسا تبری

استادیار
علوم و فنون دریایی - علوم و مهندسی صنایع غذایی
مهسا تبری
استادیار دکترای تخصصی
- علوم و فنون دریایی - علوم و مهندسی صنایع غذایی

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/tabari/fa

گلناز تجدد

استادیار
علوم زیستی - سلولی تکوینی گیاهی
گلناز تجدد
استادیار دکترای تخصصی
- علوم زیستی - سلولی تکوینی گیاهی

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/tajaddod/fa

کامبیز

کامبیز تحویلداری

دانشیار
شیمی - شیمی کاربردی
کامبیز تحویلداری
دانشیار دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی کاربردی

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/tahvildari/fa

فریبا

فریبا تدین

دانشیار
شیمی - شیمی تجزیه
فریبا تدین
دانشیار دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی تجزیه

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/tadayon/fa

احمد ترابی

مربی
علوم انسانی - حقوق جزا و جرم شناسی
احمد ترابی
مربی دکتری
- علوم انسانی - حقوق جزا و جرم شناسی

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/torabi/fa

مسعود

مسعود ترابی آزاد

استاد
علوم و فنون دریایی - فیزیک دریا
مسعود ترابی آزاد
استاد دکترای تخصصی
- علوم و فنون دریایی - فیزیک دریا

http://esrafilian.faculty.iau-tnb.ac.ir/torabi-azad/fa